Warning: Error while sending QUERY packet. PID=6406 in /home/admin/web/markakadinlar.com/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1924

Warning: Error while sending QUERY packet. PID=6406 in /home/admin/web/markakadinlar.com/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1924
Üyelik Sözleşmesi – Marka Kadınlar

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1.TARAFLAR

İşbu Üyelik Sözleşmesi, Koru Mah. Ihlamur Cad. No.15/47 Çankaya/ANKARA adresinde bulunan, www.kadindankadinadestek.com platformunun (Bundan sonra sadece “Platform” olarak anılacaktır.) sahibi olan AURA HOLİSTİK YAŞAM ORGANİZASYON VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ VE GÜZELLİK MERKEZİ TİCARET LTD. ŞTİ. ( Bundan sonra “Aura” olarak anılacaktır ) ile platforma aşağıdaki şartları kabul ederek üye olan websitesi kullanıcısı (“Üye”) arasında, üyenin Aura’nın sunduğu hizmetlerden yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi amacıyla akdedilmiştir.

Aura ve üye işbu Üyelik Sözleşmesinde ayrı ayrı “Taraf” birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

2.TANIMLAR

Bu sözleşmede yer alan tanımlardan:

Platform: www.kadindankadinadestek.com. isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan Aura’nın Hizmetlerini sunduğu internet sitesini,

Kullanıcı: Platforma erişen her gerçek veya tüzel kişiyi,

Üye: Platforma üye olan ve Platform dahilinde sunulan hizmetlerden belirlenen koşullar içerisinde yararlanan kullanıcıyı,

Alıcı: Platform üzerinden ürün ve/veya hizmet satın alan üyeyi,

Satıcı: Platform üzerindeki dükkanlarda Aura ile yaptığı Satıcı İş Ortaklığı Sözleşmesi kapsamında Platforma üye olan ve oluşturduğu dükkan hesabı üzerinden yayınladığı ilanlar aracılığıyla çeşitli ürün ve/veya hizmetleri satışa arz eden gerçek veya tüzel kişi üyeyi,

Hizmetler: işbu Sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla Aura tarafından ortaya konulan uygulamaları

Mağaza: Satıcının Platform üzerindeki ticari faaliyetlerini yürütebildiği; ilanlarını girebildiği, yönetebildiği ve ürün ve/veya hizmetlerini sergileyebildiği, Satıcıya ait web sayfasını,

3.ÜYELİK SÖZLEŞMESİNİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu Üyelik Sözleşmesinin konusu, Platformda sunulan Hizmetlerin ve Hizmetlerden faydalanma şartları ile Tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Üyelik sözleşmesi ile Platform içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak Aura tarafında yapılan tüm uyarı, bildirim ve açıklama kapsam dâhilindedir. Kullanıcı bu Sözleşmenin hükümlerini kabul etmekle, Platform içi kullanıma, üyeliğe ve Hizmetlere ilişkin Aura tarafından açıklanan her türlü beyana uygun davranacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

4.TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1 Üyelik statüsü kazanmak isteyen Kullanıcının, 18 yaşını doldurmuş olması, herhangi bir nedenle kısıtlanmamış olması, Platformda talep edilen bilgileri doğru ve güncel bilgilerle doldurması, işbu Sözleşmeyi okuduğunu ve anladığını beyan eden işlemi gerçekleştirip onaylaması gerekmektedir.

4.2 Üye, üyelik statüsünü Hesabım sayfasından ulaşabileceği Üyelik İptali butonuna basarak her zaman sonlandırabilme hakkına sahiptir. Ayrıca Aura herhangi bir zamanda gerekçe göstermeksizin, bildirimde bulunmadan, tazminat, ceza vb. yükümlülüğü bulunmaksızın derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir, üyenin üyelik statüsünü geçici olarak askıya alabilir veya sonlandırabilir.

4.3 Üyelik sözleşmesini doldururken doğru ve güncel bilgi sağlamayan Üye, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumludur. Aura bu bilgilerin doğruluklarını araştırmakla ve/veya teyit etmekle yükümlü değildir.

4.4 Üye, Aura’nın yazılı onayı olmadan işbu Sözleşmeyi veya bu Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi üçüncü bir kişiye devredemez. Ancak üyelik hak ve yükümlülüklerinin hangi kişiye ait olduğu konusunda ihtilaf bulunması ve bu ihtilafın giderilmesi konusunda kişilerin Aura’ya başvurması hâlinde, ilgili üyelik hesabı kullanılarak Platform üzerinden herhangi bir ürün ve/veya Hizmet için Aura’ya ödeme yapan en son kişinin, Üyelik hesabının sahibi olduğu kabul edilir.

4.5 Üye, Platform üzerindeki Üyelik Hesabına erişmek ve Platform üzerinden işlem yaparken kullandığı kullanıcı adı ve şifre bilgisini kayıt esnasında kendisi belirlemekte olup, ilgili bilgilerin güvenliğinin ve gizliliğinin sağlanması, üçüncü kişilerden saklanması gibi hususlardan tamamen kendisi sorumludur. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan başka bir üyenin ve/veya Aura’nın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği maddi ve/veya manevi her türlü zarardan sorumlu olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i ve/veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.6 Aura, Platform üzerindeki mağazalarda satılan hiçbir ürün ve/veya hizmet için Satıcı konumunda değildir. Dolayısıyla Aura 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun m.2/d uyarınca “aracı hizmet sağlayıcı” ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun m.2/m uyarınca “yer sağlayıcı” konumundadır. Aura, Platform üzerinde yer alan Mağazalarda yer alan, kendisi tarafından yayınlanmamış hiçbir görsel, yazılı veya sair içeriğin doğruluğundan, gerçekliğinden, güvenilirliğinden veya hukuka uygunluğundan sorumlu değildir ve söz konusu içeriklerin doğruluğunu kontrol etme gibi yükümlülüğü bulunmamaktadır.

4.7 Üye, Platform üzerindeki herhangi bir mağazadan yapacağı alımlarda akdedilecek mesafeli satış sözleşmelerinde Satıcının satıcı taraf, kendisinin ise Alıcı taraf olduğunu; Aura’nın bahsi geçen mesafeli satış sözleşmesinin tarafı olmadığını; dolayısıyla 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve/veya sair mevzuat kapsamında kendisine karşı sadece Satıcının her anlamda sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. Bu bağlamda Satıcı, Platform üzerinde sergilenen ve satılan tüm ürün ve/veya hizmetlerin kalitesinden, garanti belgesi verilmesinden, faturalandırılmasından, mevzuata uygunluğundan ve ilgili diğer gerekli her belgenin tesliminden, ürünlerin süresinde tesliminden ve satış sonrası duyulan servis gibi hizmetlerden Üyeye karşı bizzat ve münhasıran sorumludur.

4.8 Aura, 6563 sayılı kanun uyarınca “aracı hizmet sağlayan” statüsünden ve Satıcı ile imzalamış olduğu sözleşmedeki yetkisinden kaynaklanarak; Üyenin Satıcıdan satın alacağı ürün ve/veya hizmetlere dair, Satıcı adına ürün ve/veya hizmet bedelini tahsilat yetkisine sahip olacak ve Alıcı Aura’ya karşı yapacağı ödemeyle, Satıcıya karşı ödeme yükümlülüğünden kurtulacak ve ayrıca Satıcıya ödeme yapmak zorunda kalmayacaktır.

4.9 Platforma üyelik sırasında ve/veya alışveriş sırasında Üyelerden alınan kişisel veriler, Üye ve/veya Satıcılar arasında sahtecilik, dolandırıcılık, Platformun kötüye kullanımı, Türk Ceza Kanunu anlamında suç oluşturabilecek konularda çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda, yalnızca talep edilen konu ile sınırlı olmak üzere tarafların yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla ve sadece bu kapsam ile sınırlı olmak üzere uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer Üye ve/veya Satıcılara Aura tarafından iletebilecektir. 

4.10 Aura, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde, Üyenin kendisinde bulunan bilgilerini ilgili makamlarla paylaşabilecektir.

4.11 Üye, Platformda yaptığı işlemleri Aura’ya maddi ve Platforma teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Üye, Platforma zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını; özellikle Platformun bir kısmı veya tamamı üzerinde bozma, ters mühendislik, veri taraması ve/veya veri madenciliği gibi uygulamalardan uzak duracağını kabul ve taahhüt eder. Ayrıca Üye, Platform üzerinde gerçekleştirdiği hiç bir işlemi robot veya bilgisayar üzerinde otomatik işlem yeteneği olan programlarla gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

4.12 Üye, Platform üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, işbu Üyelik Sözleşmesi’nin hükümlerine, Platformda belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ettiğini beyan eder. Üyenin Platform dâhilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Platformun işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen kullanım şartlarına veya yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olarak kullanılması hukuka aykırı olup; Aura’nın ilgili talep, dava ve takip hakları saklıdır.

5.GİZLİLİK

5.1 Aura, Üyenin Platforma sunulan Hizmetlerden yararlanabilmek için Platform üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. Aura, işbu Üyelik Sözleşmesinin ayrılmaz bir parçası olan (buraya gizlilik politikasının yer aldığı site uzantısı linki girilecektir) linkinde yer alan Gizlilik Politikası kapsamında Üyelere ait bilgileri Gizlilik Politikasında belirtilen koşullar dahilinde kullanabilir veya üçüncü kişilere açıklayabilir.

5.2. Üye, Hizmetler’den faydalanarak ve/veya bir hesap oluşturarak Gizlilik Politikasında belirlendiği şekilde kişisel verilerinin toplanmasına, kullanılmasına, aktarılmasına ve diğer şekillerde işlenmesine açık bir şekilde ve özgür iradesiyle rıza göstermektedir.

5.3. Üye tarafından Platforma beyan edilen ve paylaşılmasına rıza gösterilen kişisel veriler; işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, Platformun işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, Üye için çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve Üyeye özel reklam, satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme, istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla Aura ya da iş ortakları tarafından Gizlilik Politikasına uygun olarak toplanır, saklanır, işlenir, kullanılır ve Aura’nın akdi ilişkilerine istinaden üçüncü kişiler ile paylaşılabilir. 

5.4. Üye, kişisel verilerinin bilgilerinin DSM tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. DSM söz konusu kişisel verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mad. 12 uyarınca güvenli şekilde saklanması, yetkisiz erişimlerin ve hukuka aykırı veri işlemelerin önlenmesi için gereken her türlü tedbiri alacaktır. Üye kişisel verileri üzerinde 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mad. 11 uyarınca sahip olduğu hakları kullanma ve bu verilerinde dilediği zaman değişiklik veya güncelleme yapma hakkına sahiptir.

6.ÜYELİK SÖZLEŞMESİ DEĞİŞİKLİKLERİ

Aura, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Üyelik Sözleşmesinin hükümlerini ve Platform yer alan Gizlilik Politikası da dahil her türlü politikayı, herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Platform üzerinde ilan ederek değiştirebilir. İşbu Üyelik Sözleşmesinin ve/veya herhangi bir politikanın değişen hükümleri, Platformda yayınlandığı tarihte geçerlik kazanarak yürürlüğe girer. Değişikliğe uğrayan hükümler dışında kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam eder.

7.FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Üye, Aura’nın yazılı izni olmaksızın, Platformun ve/veya Aura’nın mülkiyetinde bulunan telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

8.MÜCBİR SEBEPLER

İsyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, ambargo, ayaklanma, devlet müdahalesi, iş eylemleri, lokavt, iletişim sorunları, yangın, sel, deprem, altyapı ve internet arızaları, siber saldırı, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmalar ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar da dahil olmak üzere hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda Aura, işbu Üyelik Sözleşmesinden doğan yükümlülüklerini geciktirir, eksik ifa eder ya da ifa etmezse; Aura ifası Mücbir Sebeplerce geciken veya engellenen yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz. Bu durum iş bu Üyelik Sözleşmesinin bir ihlali anlamına gelmez.

9.MUHTELİF HÜKÜMLER

9.1 İşbu Üyelik Sözleşmesi dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde ve anlaşmazlıklarda Türkiye Cumhuriyeti kanunları uygulanır.

9.2 İşbu Üyelik Sözleşmesi ile bağlantılı ve işbu Üyelik Sözleşmesinden kaynaklanan her türlü ihtilaf; Ankara Tüketici Hakem Heyetleri, Ankara Mahkemeleri ve İcra Müdürlüklerinin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

9.3 Üye, işbu Üyelik Sözleşmesinden doğabilecek ihtilaflarda Aura’nın resmi defter ve ticari kayıtları ile Platformun veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu m.193 kapsamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.4 Taraflardan birinin işbu Üyelik Sözleşmesinin kendisine tanıdığı herhangi bir hakkı kullanmaması veya icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği sonucunu doğurmaz. İşbu

Üyelik Sözleşmesinin taraflara tanıdığı haklar, hak sahibince her zaman kullanılabilir.

9.5 9 (dokuz) maddeden ibaret işbu Üyelik Sözleşmesi, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle, onaylandığı an itibariyle yürürlüğe girmiştir.

anamenu