Warning: Error while sending QUERY packet. PID=4337 in /home/admin/web/markakadinlar.com/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1924

Warning: Error while sending QUERY packet. PID=4337 in /home/admin/web/markakadinlar.com/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1924
E-TİCARET PAZARYERİ KULLANDIRMA SÖZLEŞMESİ – Marka Kadınlar

E-TİCARET PAZARYERİ KULLANDIRMA SÖZLEŞMESİ

1.TARAFLAR

İşbu E-Ticaret Pazaryeri Kullandırma Sözleşmesi, Koru Mah. Ihlamur Cad. No.15/47 Çankaya/ANKARA adresinde bulunan, www.kadindankadinadestek.com platformunun (Bundan sonra sadece “Platform” olarak anılacaktır.) sahibi olan AURA HOLİSTİK YAŞAM ORGANİZASYON VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ VE GÜZELLİK MERKEZİ TİCARET LTD. ŞTİ. ( Bundan sonra “Aura” olarak anılacaktır ) ile Aura tarafından sağlanan hizmetlerden faydalanmak suretiyle platform üzerinden ürün ve/veya hizmet satmak isteyen (Buraya karşı şirketin ticaret unvanı gelecek)(Bundan sonra sadece “Satıcı” olarak anılacaktır.) arasında, Satıcının Aura’nın sunduğu hizmetlerden yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi amacıyla akdedilmiştir.

Aura ve Satıcı işbu E-Ticaret Pazaryeri Kullandırma Sözleşmesinde ayrı ayrı “Taraf” birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

AURA

Unvanı :

Adres :

Telefon :

E-posta :

Banka Hesabı :

Mersis No :

Satıcı

Unvanı :

Adres :

Telefon :

E-posta :

Banka Hesabı :

Mersis No :

2.TANIMLAR

Bu sözleşmede yer alan tanımlardan:

Platform: www.kadindankadinadestek.com. isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan Aura’nın Hizmetlerini sunduğu internet sitesini,

Kullanıcı: Platforma erişen her gerçek veya tüzel kişiyi,

Üye: Platforma üye olan ve Platform dahilinde sunulan hizmetlerden belirlenen koşullar içerisinde yararlanan kullanıcıyı,

Alıcı: Platform üzerinden ürün ve/veya hizmet satın alan üyeyi,

Satıcı: Platform üzerindeki dükkanlarda Aura ile yaptığı Satıcı İş Ortaklığı Sözleşmesi kapsamında Platforma üye olan ve oluşturduğu dükkan hesabı üzerinden yayınladığı ilanlar aracılığıyla çeşitli ürün ve/veya hizmetleri satışa arz eden gerçek veya tüzel kişi üyeyi,

Hizmetler: işbu Sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla Aura tarafından ortaya konulan uygulamaları,

Mağaza: Satıcının Platform üzerindeki ticari faaliyetlerini yürütebildiği; ilanlarını girebildiği, yönetebildiği ve ürün ve/veya hizmetlerini sergileyebildiği, Satıcıya ait web sayfasını,

Açık Pazar: Aura’nın 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca yalnızca “aracı hizmet sağlayıcı” ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca “yer sağlayıcı” sıfatıyla Satıcılar ile Alıcıları Platform üzerinden buluşturarak Satıcıların Platformdan gerçekleştirdikleri ürün ve/veya hizmet satışlarına ticari temsilci olarak aracılık ettiği modeli,

İfade eder.

3.ÜYELİK SÖZLEŞMESİNİN KONUSU VE KAPSAMI

3.1 İşbu E-Ticaret Pazaryeri Kullandırma Sözleşmesinin konusu, Platform üzerinden ürün ve/veya hizmet satmak isteyen Satıcının Aura’nın sunduğu hizmetlerden faydalanma şartları ile Tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

3.2 Bu Sözleşme, yalnızca Taraflar arasında olup, Aura tarafından Satıcıya sunulan Hizmetlere yönelik şekil ve şartları kapsamaktadır. Satıcı ile Alıcılar arasındaki ilişki işbu Sözleşmenin kapsamına girmemektedir; Aura işbu ticari faaliyette sadece, Satıcıya Mağaza açma ve bu Mağazanın bulunduğu alanda ilan yayınlama hakkı vermektedir. Satıcı, Mağazadan gerçekleştireceği satış işlemlerinden, Alıcılara karşı 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun başta olmak üzere sair mevzuat çerçevesinde bizzat sorumlu olacaktır.

4.HİZMET KULLANIMINA İLİŞKİN ESASLAR

4.1 Satıcı statüsü kazanmak isteyen Kullanıcı, işbu sözleşmenin ekleri arasında yer alan “Mağaza Açılışı İçin Gerekli Belgeler” listesinde yer alan belgeleri doğru ve eksiksiz bir şekilde elektronik ortama yüklemeli, Platformda talep edilen bilgileri doğru ve güncel bilgiler ile doldurarak, başvuruda bulunmalıdır. Platformca istenen tüm bilgi ve belgeleri eksiksiz ve doğru olarak sunan Kullanıcının başvurusu Aura tarafından değerlendirilir. Aura Satıcı statüsü kazanmak üzere yapılan başvuruyu herhangi bir sebep göstermeksizin reddedebilir ve/veya ek belge talep edebilir. Aura açıkça ve yazılı bir şekilde onaylamadığı sürece başvuran, Satıcı statüsü kazanamaz.

4.2 Başvurusu kabul edilen Satıcı, Aura tarafından kendisine yollanacak Satıcı Üyelik Formunu eksiksiz, doğru ve güncel bilgilerle dolduracaktır. Satıcı, kendisince gerçeğe uygun olmayan bilgiler verilmesinden kaynaklanan başka bir Satıcının ve/veya Aura’nın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği maddi ve/veya manevi her türlü zarardan sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.

4.3 Satıcı ile Aura arasındaki işbu sözleşme Satıcının, Sözleşme içeriğini internet ortamında okuduğunu ve anladığını beyan eden işlemi gerçekleştirip, kabulünün ardından; Aura’nın onaylamasıyla yürürlüğe girer. İşbu E-Ticaret Pazaryeri Kullandırma Sözleşmesi taraflarca usulüne uygun bir şekilde sonlandırılıncaya kadar yürürlükte kalır. Sözleşmenin tarihi ve zamanı, Aura’nın başvuruyu onayladığı zamandır.

4.4 Satıcı, kendisine ve yetkili temsilcisine ait bilgiler başta olmak üzere temin etmiş olduğu belge ve bilgilerde meydana gelebilecek her türlü değişikliği, değişikliğin meydana gelmesinden itibaren en geç 15 (on beş) gün içinde Aura’ya bildirmekle ve Platformdaki kaydını buna uygun bir şekilde güncellemekle yükümlüdür. Satıcı, işbu maddede anlatılan hükme aykırı davranmasından kaynaklanan başka bir Satıcının ve/veya Aura’nın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği maddi ve/veya manevi her türlü zarardan sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.

4.5 Satıcı, Platform üzerindeki Mağaza Hesabına erişmek ve Platform üzerinden işlem yaparken kullandığı kullanıcı adı ve şifre bilgisini kayıt esnasında kendisi belirlemekte olup, ilgili bilgilerin güvenliğinin ve gizliliğinin sağlanması, üçüncü kişilerden saklanması gibi hususlardan tamamen kendisi sorumludur. Satıcı, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan başka bir Satıcının ve/veya Aura’nın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği maddi ve/veya manevi her türlü zarardan sorumlu olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i ve/veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.6 Satıcı, kendisine ait her türlü reklam ve ilanın Platform yayınlanmasını sağlayacak gerekli teknik alt yapının oluşturulması için Aura ile tam iş birliği içinde olmayı ve bunun için gerekli her türlü belgeyi temin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

4.7 Aura, Satıcıya sunduğu Hizmet için gerekli olan farklı sistem altyapılarında farklı kişi ve/veya kuruluşlardan tali hizmet alabilir. Sistem altyapılarında veya belirli servis hizmetlerinin sağlanmasında tali olarak görev alan üçüncü kişilerin veya kurum ve kuruluşların yüklendikleri hizmetleri işbu Sözleşmeye uygun olarak yerine getirmemesinden, eksik olarak yerine getirmesinden ve bu kapsamda doğabilecek zararlardan Aura sorumlu tutulamaz.

4.8 Satıcı, Platform üzerinde sergilenen ve satılan tüm ürün ve/veya hizmetlerin kalitesinden, garanti belgesi verilmesinden, faturalandırılmasından, mevzuata uygunluğundan ve ilgili diğer gerekli her belgenin tesliminden, ürünlerin süresinde tesliminden ve satış sonrası duyulan servis gibi hizmetlerden Üyeye karşı 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve/veya sair mevzuat kapsamında bizzat ve münhasıran sorumludur.

4.9 Aura, teknik bakımlar ve güncellemeler nedeniyle, Satıcıya önceden e-mail yoluyla haber vermek kaydıyla bir defada 72 (yetmiş iki) saati geçmeyecek şekilde geçici olarak hizmet kesintisi gerçekleştirebilir. Aura; güncelleme ve bakım çalışmalarının teknik imkanlar el verdiği ölçüde gece yarısı ile sabah 07.00 saatleri arasında yapmaya iyiniyet kuralları içerisinde özen gösterecektir. Satıcı, işbu maddede bahsedilen kesintileri neden göstererek Aura’dan herhangi bir maddi ve/veya manevi tazminat talebinde bulunamaz.

4.10 Satıcı, Aura’nın herhangi bir zamanda, haklı bir nedene dayanarak ve e-posta aracılığıyla bildirimde bulunarak Satıcıya sunduğu hizmeti süreli veya süresiz; kısmen veya tamamen askıya alabilme, iptal edebilme, durdurabilme veya kaldırabilme yetkisinin saklı olduğunu kabul ve taahhüt eder.

4.11 Satıcı, alıcılara ve/veya üçüncü kişilere göndereceği e-posta içeriklerinden tamamen kendisi sorumludur.

4.12 Aura, Platformu işletmekte olup; tedarikçiler, aracılar, servis sağlayıcılar, üreticiler, tüketiciler, alıcılar, satıcılar, amacı ticari olan veya olmayan kurumlar arasında iletişimi ve iş süreçlerini hızlandıran, verimliliği artıran, finansal kaynaklardan tasarruf edilmesini sağlar. Aura, Platform üzerinde yer alan herhangi bir ürün ve/veya hizmetin Satıcısı konumunda değildir ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun m.2/d uyarınca “aracı hizmet sağlayıcı” ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun m.2/m uyarınca “yer sağlayıcı” konumundadır.

4.13 Satıcı, kendisiyle Platform üzerinden iletişime geçen Alıcıları Platform dışında alışveriş yapmaya teşvik etmeyecek ve kendisine bu yönde gelen teklifleri de reddedecektir. Satıcı, hiçbir surette Aura’nın kampanya ve indirimlerini manipüle eden davranışlarda bulunmayacaktır.

5.HİZMET BEDELİ

5.1 İşbu sözleşme sonucu Satıcı, Aura’dan ve Platformdan aldığı hizmet için, Aura’ya hiçbir bedel ödemez.

5.2 Platform üzerinden gerçekleşen satışlarda, ürün ve/veya hizmetin satış bedelinin %12 (yüzde on iki) tutarında komisyon bedeli Ödeme Hizmetini Sağlayan Şirketçe alınır. Satıcı, Ödeme Hizmetini Sağlayan Şirket tarafından alınan bedelle ilgili Aura’dan herhangi bir talepte bulunamaz.

5.3 Satıcı, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu m. 230 ve 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu m.8 uyarınca atılan ürün ve/veya hizmetle ilgili fatura veya perakende satış fişi düzenlemek zorundadır. Bu anlamda Satıcı, Alıcıya ulaştırdığı ürün ve/veya hizmeti fatura keserek teslim etmeyi kabul ve taahhüt eder.

6.TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1 Satıcı, Platformda belirtilen kurallara, beyanlara, yürürlükteki tüm mevzuata ve ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, E-Ticaret Pazaryeri Kullandırma Sözleşmesi hükümleri ile Platformdaki tüm şart ve kuralları anladığını onayladığını kabul ve taahhüt etmektedir.

6.2 Aura, mağazalara ait ilan sayfaları da dahil olmak üzere Platform üzerinde reklam alanı olarak belirleyeceği alanlarda kendinin ya da müşterilerinin reklamını yayınlayabilir. Satıcı, herhangi bir şekilde reklam gelirleri üzerinde hak iddia edemez.

6.3 Satıcı, Aura’nın yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda; Satıcılara ait gizli, özel, ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olduğunu, bu sebeple Aura’dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Bunun haricinde; Satıcının Platform üzerinde satışını gerçekleştirdiği ürün ve/veya hizmetle ilgili olarak herhangi bir kişi ya da kurumun haklarının ihlal edildiği iddiası ile Aura’ya bildirimde bulunulması hâlinde, Satıcının bildirdiği ad, soyad, ticari unvan ve yetkili kişi ve gerekli şirket bilgilerini Aura ilgili kişi ya da kuruma verebilir.

6.4 Satıcı, Aura’nın yazılı onayını almadan iş bu E-Ticaret Pazaryeri Kullandırma Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

6.5 Taraflar, özellikle Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Sınai Mülkiyet Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair bütün ilgili yasaların hükümlerine uymayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.6 Satıcı, Hizmet aracılığı ile satışını ve ticaretini yaptığı içerik ve içeriğe konu her türlü ürün ve/veya hizmetlerden ve bunlarla ilgili bankacılık işlemlerinden ve mali, vergisel, idari ve cezai yükümlülüklerden tek başına sorumludur. Bu hususlarda Aura’ya herhangi bir sorumluluk atfedilemez.

6.7 Aura, Satıcının gerek işbu Sözleşme icabı gerekse de 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, ilgili yönetmelikleri ve sair mevzuat uyarınca Sözleşmeye konu internet alan adı içerisinde sağlanan içerikleri kontrol etmek, bu içerik ve içeriği konu mal ve/veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir. Satıcı, işbu madde kapsamında Aura’nın böyle bir yükümlülüğü olmadığını bildiğini ve kabul ettiğini beyan eder.

6.8 Satıcı Platformda konusu suç teşkil etmeyen ve kanuna aykırı olmayan ürün ve/veya hizmetlerin satışını yapabilir ancak, konusu suç teşkil eden ve/veya satışı yasak olan ürün ve/veya hizmetlerin satışa sunulması halinde Aura yasal düzenlemelerin tanıdığı haklar çerçevesinde Satıcının kullanımına tahsis edilmiş olan Mağaza Sayfasını kısmen ya da tamamen yayından kaldırma hakkını elinde bulundurur. Aura gerekli görürse, Satıcıya ait hesabın belirli veya belirsiz süreli askıya alınmasına karar verebilir.

6.9 Aura, Platformun hackleme, casus yazılım ve/veya virüs gönderme ve sair niteliği haiz her türlü türden zarar verme amaçlı saldırılar yapılması durumunda, ortaya çıkan zararlardan bizzat kendisinin sebep olduğu ispatlanmadıkça hiçbir surette sorumlu tutulamaz. İşbu madde kapsamında yaşanabilecek hizmet kesintileri nedeniyle Aura’nın Sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmediği iddia edilemez. Satıcı işbu maddede sayılan durumlardan herhangi birisinin gerçekleşmesi durumunda doğacak her türlü zarardan tek başına sorumlu olacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.10 Satıcı ister bir tüzel kişi olsun, ister gerçek kişi esnaf veya tacir veya bu sıfatlara haiz olmayan bir kişi olsun;

  • Hizmeti kullanmaya ve bu sistem üzerinden yürüteceği faaliyeti yürütmeye hukuken ehil olduğunu ve bu faaliyetleri kanunlara uygun olan yerine getireceğini;

  • bu faaliyetlerin, mal ve/veya hizmet satışı veya sunumu dahil fakat bununla sınırlı olmamak üzere, yerine getirilmesi sırasında veya sonucunda elde edeceği kazançtan doğacak, gelir vergisi dahil, her türlü vergi, harç, ödeme, masraf ve benzeri mali yükümlülüklerin Satıcıya ait olduğunu;

  • Satıcının bağlı bulunduğu vergi dairesine kendisinin vergi mükellefi olması adına ilgili bildirimleri ve yasal prosedürleri bizzat yerine getireceğini ve vergi yükümlülüklerini yerine getireceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

6.11  Satıcı, Ödeme Sistemi Hizmetini Sağlayan Şirket’in ve 3D Secure POS hizmetini veren bankaların ve/veya sair kuruluşların vermiş oldukları hizmetlerde eksiklik, aksaklık, hata, yanlışlık, teknik arıza olması nedenleriyle ve/veya sair bütün nedenlere istinaden kendisinin veya bir diğer üçüncü kişinin herhangi bir zarar uğraması halinde Aura’nın sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.GİZLİLİK

7.1 Aura, Satıcının tüm bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini koruyacaktır. Gerek Aura gerekse herhangi bir üçüncü gerçek veya tüzel kişinin Satıcıya ait özel bilgilere teknik olarak erişilemeyeceği konusunda iyi niyet kuralları çerçevesinde azami derecede dikkat ve özen göstereceğini kabul ve beyan eder.

7.2 Satıcıya sunulan Hizmet Aura sunucularında barındırılır ve hiçbir şekilde Aura dışında hiç kimse kaynak kodlarına müdahale, veri tabanına erişim ve müdahale etme yetkisine sahip değildir. Yazılım kaynak kodları ve veri tabanı Aura kontrolü ve erişiminde olup her hakkı saklıdır. Satıcı kaynak kodları ve veri tabanı üzerinde yararlanma hakkı dışında hiçbir hakka sahip değildir. Satıcı, kodları veya veri tabanının kendisine verilmesini talep edemez, üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişilerle kısmen ve/veya tamamen paylaşamaz, aktaramaz, pazarlayamaz ve kendisi de hiçbir şekilde alamaz.

7.3 Satıcı, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri almak zorundadır ve bu önlemlerin alınması hususunda sorumludur. Satıcı ayrıca, Platformda yayınladığı ilanlara yönelik her türlü görsel, yazılı ve sair sağlanan bilgi ve içeriklerin gerçekliğinden, güvenilirliğinden, doğruluğundan ve hukuka uygunluğundan bizzat sorumludur.

8.MÜCBİR SEBEPLER

İsyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, ambargo, ayaklanma, devlet müdahalesi, iş eylemleri, lokavt, iletişim sorunları, yangın, sel, deprem, altyapı ve internet arızaları, siber saldırı, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmalar ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar da dahil olmak üzere hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda Aura, işbu E-Ticaret Pazaryeri Kullandırma Sözleşmesinden doğan yükümlülüklerini geciktirir, eksik ifa eder ya da ifa etmezse; Aura ifası Mücbir Sebeplerce geciken veya engellenen yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz. Bu durum iş bu E-Ticaret Pazaryeri Kullandırma Sözleşmesinin bir ihlali anlamına gelmez.

9.MUHTELİF HÜKÜMLER

9.1 İşbu Üyelik Sözleşmesi dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde ve anlaşmazlıklarda Türkiye Cumhuriyeti kanunları uygulanır.

9.2 İşbu Üyelik Sözleşmesi ile bağlantılı ve işbu Üyelik Sözleşmesinden kaynaklanan her türlü ihtilaf; Ankara Tüketici Hakem Heyetleri, Ankara Mahkemeleri ve İcra Müdürlüklerinin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

9.3 Üye, işbu Üyelik Sözleşmesinden doğabilecek ihtilaflarda Aura’nın resmi defter ve ticari kayıtları ile Platformun veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu m.193 kapsamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.4 Taraflardan birinin işbu Üyelik Sözleşmesinin kendisine tanıdığı herhangi bir hakkı kullanmaması veya icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği sonucunu doğurmaz. İşbu

Üyelik Sözleşmesinin taraflara tanıdığı haklar, hak sahibince her zaman kullanılabilir.

10.SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESHİ

10.1 İşbu Sözleşme 4.3 maddesinde belirtildiği usulde Satıcının başvurusunun Aura tarafından onaylanmasından itibaren belirsiz süreli olarak geçerli olur.

10.2 Taraflar’dan birinin iflas etmesi, iflasın ertelenmesi talebinde bulunması, acze düşmesi, konkordato teklifinde bulunması, kayyum atanması, tasfiyeye girmesi veya hakkında fesih davası açılması hallerinde, Sözleşme kendiliğinden sona erecektir.

10.3 İşbu Sözleşme taraflarca tek taraflı olarak işbu sözleşme hükümlerine uygun olarak yapılacak yazılı bildirimden itibaren 1 ay sonra geçerli olmak üzere feshedilebilir.

10.4 İşbu Sözleşmede yer alan hükümlere aykırılık tespit etmesi durumunda Aura, derhal sözleşmeyi feshetme hakkına haizdir.

anamenu